Сыйақы мөлшерлемелері (Жүктеу)
Валюта
Теңге | Доллар
Минималды сома
KZT - от 100 000 | USD - от 10 000.
Орналастыру мерзімі
1-24 ай
Белгіленген мөлшерлеме
Салымның барлық әрекет ету мерзіміне
Сыйақы төлеу
Ай сайын /мерзім соңында
Қосымша жарналар
Қаралмаған
Кемімейтін қалдық
Қаралмаған
Мерзімін ұзарту
Қаралмаған
Мерзімінен бұрын жою
Мерзім соңында есептеу мен төлеу кезінде келісімшарт мерзімінің аяқталуына дейін алымды алу жағдайында, сыйақы салымды орналастырудың іс жүзіндегі мерзімінің мөлшерлемесіне сәйкес мөлшерлеме бойынша төленеді.
Сыйақыны ай сайын есептеу және төлеу кезінде келісімшарт мерзімінің аяқталуына дейін алымды алу жағдайында, салымды орналастырудың іс жүзіндегі мерзімінің мөлшерлемесіне сәйкес мөлшерлеме бойынша қайта саналып, төленеді.
Мұндайда артық төленген сыйақы қайтару кезінде салым сомасынан ұсталады.
Жартылай алу
Қаралмаған
Сыйақы мөлшерлемесі
(орналастыру сомасы мен мерзіміне тәуелді)
KZT - 4% - 9,50% | USD 0,05% - 3,5% немесе Банк Уәкілетті органының шешімімен
ЖТСМ
(орналастыру сомасы мен мерзіміне тәуелді)
KZT - 4,1% - 9,9% | USD 0,05% - 3,6%
немесе Банк Уәкілетті органының шешімімен
Шарттар Банк Басқармасының 24.01.2013 жылғы шешімімен бекітілді, №5 хаттама