все корпоративные события
Информация об изменении состава органов акционерного общества
№ п.п. Показатель / Көрсеткіш  / Indicator Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1 2 3 4
16. Информация об изменении состава органов акционерного общества 
Акционерлік  қоғам органы құрамының өзгеруі туралы ақпарат 
1 1 дата принятия решения об изменении состава органа акционерного общества / дата получения акционерным обществом письменного уведомления органом управления АО (в случае решения участника по собственной инициативе) 17.10.2017  
акционерлік қоғам органының құрамының өзгеруі туралы шешімнің қабылдау күні/АҚ басқару органы акционерлік қоғам жазбаша хабарламаны қабылдап алған күн (қатысушының өзінің бастамасы бойынша шешім қабылдаған жағдайда)   
2 наименование органа акционерного общества, принявшего решение Совет директоров
шешім қабылдаған акционерлік қоғам органның атауы Директорлар кеңесі
2 наименование органа акционерного общества, состав которого изменен Совет директоров
құрамы өзгерген акционерлік қоғам органының атауы Директорлар кеңесі
  Изменения в составе органа АО 1  
АҚ органының құрамындағы өзгерістер   
3.1 1 1. Суть изменения Исключен
    Өзгеріс мәні Алынып тасталды
2. ИИН должностного лица; резидентство 790629300726 Резидент
    Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі Резидент
3. ФИО должностного лица Лаврентьев Андрей Сергеевич
    Лауазымды тұлғаның аты-Жөні Лаврентьев Андрей Сергеевич
4. Должность должностного лица Член Совета директоров, независимый директор
    Лауазымды тұлғаның лауазымы Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор
4 Cостав органа акционерного общества с учетом внесенных в него изменений 4  
Eнгізілген өзгерістерін есепке ала отырып акционерлік қоғамы ұйымының құрамына кіретін  
1 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство 800724301903 Резидент
    Ұйым құрамына кіретін тұлғаның БСН-сы; резиденттік белгісі Резидент
2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа Тохтаров Олжас Танирбергенович
    Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні Тохтаров Олжас Танирбергенович
2 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство 750816301634 Резидент
    Ұйым құрамына кіретін тұлғаның БСН-сы; резиденттік белгісі Резидент
2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа Даулетбаев Марат Туреханович
    Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні Даулетбаев Марат Туреханович
3 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство 680917300451 Резидент
    Ұйым құрамына кіретін тұлғаның БСН-сы; резиденттік белгісі Резидент
2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа Мамытбеков Асылжан Сарыбаевич
    Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні Мамытбеков Асылжан Сарыбаевич
4 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство 801013000140 Нерезидент
    Ұйым құрамына кіретін тұлғаның БСН-сы; резиденттік белгісі Резидент емес
2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа Шагубатов Александр Вячеславович
    Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні Шагубатов Александр Вячеславович