все корпоративные события
Информация о привлечении акционерного общества и его должностных лиц к административной ответственности
№ п.п. Показатель / Көрсеткіш  / Indicator Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1 2 3 4
13. Информация о привлечении акционерного общества и его должностных лиц к административной ответственности
Акционерлік қоғамды және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы ақпарат  
1 наименование государственного органа, вынесшего решение о привлечении к административной ответственности Специализированный межрайонный административный суд г. Астаны
әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы шешім қабылдаған мемлекеттік органның атауы  Астана қ. мамандандырылған ауданаралық әкімшілік соты
2 1 дата решения государственного органа о привлечении к административной ответственности 25.07.2018  
мемлекеттік органның әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы шешімін қабылдаған күні   
2 номер (при наличии) решения государственного органа о привлечении к административной ответственности    
мемлекеттік органның әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы шешімінің нөмірі (бар болса)   
3 порядковый номер статьи Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, по которой акционерное общество и (или) его должностное лицо было привлечено к административной ответственности часть 1 статьи 220  
әкімшілік жауапқа тартылған акционерлік қоғам және (оның) лауазымды адамы   Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің бабының реттік нөмірі    
4   в случае если к административной ответственности было привлечено должностное лицо общества, дополнительно необходимо указать фамилию, имя, отчество (при его наличии), а также должность данного должностного лица.
қоғамның лауазымды адамын әкімшілік жауапқа  тартылған жағдайда, осы лауазымды адамның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), сондай-ақ лауазымы қосымша көрсетілуі тиіс   
1 Было ли привлечено к администативной ответственности должностное лицо общества? Нет  
қоғамның лауазымды тұлғасы әкімшілік жауапкершілкке тартылды ма? Жоқ